Home

Rousseau naturrätt

Jean-Jacques Rousseau som föddes i Genève blev berömd både som filosof och författare. Bland hans kända litterära verk återfinns brevromanen Julie eller Den nya Heloïse (1761), den idéhistoriskt fascinerande Émile eller Om uppfostran (1762) om pedagogik samt hans kanske mest lästa verk, självbiografin Bekännelser (1781). Ett av hans mest inflytelserika filosofiska verk var Essay. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi.Med naturrätt åsyftas uppfattningen att det existerar absoluta rättsprinciper nedlagda i människans natur, antingen av gudomligt ursprung eller med icke-religiösa förklaringar. [1] Naturrätten är rättigheter och skyldigheter som anses naturliga, universellt giltiga för. Rousseau föddes i Genève, som då var en självständig republik, men idag är en del av Schweiz.Modern Suzanne Bernard Rousseau, dog nio dagar efter födseln till följd av komplikationer under förlossningen. Fadern (Isaac Rousseau) övergav honom tio år senare för att komma undan ett fängelsestraff efter att han deltagit i en duell (vilket på den tiden inte var lagligt) Kontraktualism, kontraktsteori eller kontraktarianism, är en morallära och ett politiskt begrepp enligt vilken det moderna samhället huvudsakligen bygger på samhällskontrakt, dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen.Samhället ses hos upplysningsfilosoferna, som Hobbes, Locke och Montesquieu, som ett resultat av.

Hobbes' landsman John Locke har en ljusare bild av naturtillståndet i Two Treatises on Government (1690): där råder en naturrätt som ger människan rätt till sig själv (property), och därmed rätt att genom sitt arbetes kraft anskaffa egendom och försvara den från orättvisa kränkningar, men behovet av att skaffa ett skydd mot allvarligare kränkningar driver människor att gå. Rousseau naturrätt. Naturrätt (latin: ius naturale, Företrädare för denna följd av naturrätten är i första hand Rousseau, och bland andra Samuel Rutherford,. En genomgång av Rousseaus filosofi. De centrala idéerna och biografiska fakta om den franske filosofen och upplysningsmannen Jean-Jacques Rousseau

John Locke. Locke hörde också till de första som lanserade rättighetstänkandet.Han tänkte sig att det existerade en naturrätt, dvs att varje människa av naturen hade vissa medfödda rättigheter som inte fick kränkas.Till dessa rättigheter hörde åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, rätt att inte dömas godtyckligt samt privat äganderätt John Locke föddes i byn Wrighton, belägen i sydvästra England. Han blev vida berömd på äldre dar främst tack vare två verk: Två avhandlingar om regeringssättet (Two Treatises of Goverment) och En essay om den mänskliga kunskapsförmågan (An Essay Concerning Human Understanding), båda utkomna 1690. Kunskaritiken. Det finns något av det jordnära hos filosofen Locke

Den här videon handlar om Naturtillståndet hos Hobbes, Locke och Rousseau (Lite tråkig kanske, men jag orkar inte göra om den nu) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): I korthet. Född i: Genève i Schweiz. Studier: Geometri, filosofi, astronomi och musik. Jobb: Filosof, tonsättare och sekreterare vid den franska ambassaden i Venedig. Mest kända verk:Émile beskriver Rousseaus teori om en fri barnuppfostran. Civilstånd:Gift och far till fem barn.Barnen gavs bort till ett hem för föräldralösa

Rousseau - filosofe

Naturrätt. konstitutioner, däribland Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen i Frankrike 1789. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi. Ny!!: Kontraktualism och Naturrätt · Se mer » Naturtillstån Jean-Jacques Rousseau, también mentado como Juan Jacobo Rousseau [1] (Ginebra, 28 de junio de 1712 - Ermenonville, 2 de julio de 1778) fue un polímata suizo francófono.Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. In diesem Video erkläre ich Rousseaus Ansichten zum Naturzustand und Naturrecht sowie Selbstliebe und Eigenliebe Die Übersichten gibt es wie immer auf meinem Blog und bei Facebook Facebook. John Locke betraktar människor som likvärdiga, men anser dock att staten har en roll att spela för att skydda människor i de fall någon överskrider den naturliga lag som binder alla. Denna lag som Locke namnger styrs inte någon övre statlig makt (endast Gud står över människan) utan förnuftet och är en del i naturtillståndet.. Rousseau. 22K likes. Musician. Rousseau. 28 November 2019 ·. Today is Thanksgiving. It's a day to remember all the things that you are thankful for ; Read writing from Clotilde Rousseau on Medium. Every day, Clotilde Rousseau and thousands of other voices read, write, and share important stories on Medium ; Suzanne K. Freitag. Bernard Rousseau

Från Rousseau har Kant, som inte minst Cassirer framhållit, fått väsentliga impulser, framför allt rörande förståelsen av den vanliga människan och hennes moraliska medvetande, och rörande insikten att den teoretiska kunskapen inte är livets högsta värde. Men det är helt avgörande att förstå hur djupt Kant också skiljer sig från Rousseau, inte minst i si Begreppen empirism, utilism, naturrätt, deism och ateism beskrivs mycket kort, och sedan presenteras filosoferna John Locke, Voltaire och Montesquieu. Vidare så redogör eleven även för Rousseaus tankar krig demokrati och representativ församling Rousseaus kvinnosyn påverkade starkt romantiken som än idag präglar den västerländska kulturen. I sitt verk Emile beskriver Rousseau hur en man skall vara man och en kvinna vara kvinna. Båda könen har flera likheter men ändock väldigt olika enligt Rousseau. Rousseau hävdade att könsrollerna var naturliga och att de alltid hade funnits SWB SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar

Rousseau var i sin tur inspirerad av de antika filosoferna, hans kollegor upplysningsförfattarna, Hugo Grotius och något överraskande, den romerske kejsaren Caligula. Han var också starkt influerad av teorin om den rationalistiska 2)naturrätten, det är just från denna teori som begreppet Samhällsfördraget ursprungligen kommer ifrån Jean-Jacques Rousseau var en sveitsisk filosof og forfatter som bosatte seg i Frankrike og ble en av 1700-tallets mest berømte og omstridte tenkere. Hans originalitet beror særlig på at han så negativt på fornuften og vitenskapens fremskritt midt i opplysningstiden. Gjennom sin dyrking av naturen og det indre liv, som særlig kommer til uttrykk i hans fiksjon (Julie, eller den nye. Lucio Colletti Rousseaus kritik av det civila samhället Originalets titel: Rousseau critico della società civile, i: Ideologia e società (Editori Laterza, 1972). Uppsatsen publicerades ursprungligen i tidskriften De Homine, mars 1968 Svensk utgåva i anto Marxism och dialektik (1979) Översättningen av Inga Brandell och Fausto Giudice Rousseau är med andra ord en viktig deltagare i den rättsfilosofiska debatten, ett faktum som i min mening försummats att uppmärksammas. Vad vi finner i verken är bl. a. ett bidrag till den pågående diskussionen om naturrätt och positivism och värdet av denna distinktion,.

Naturrätt - Wikipedi

När vi kommer till Rousseaus politiska filosofi och hans sätt att vidareutveckla idéerna om individen som även politiskt subjekt är det lika avgörande som ifråga om övriga områden av hans tänkande att förstå det avstånd på vilket han, dramatiskt utvecklande föregångarnas ansatser, trots de antika och religiösa anspelningarna befinner sig från den klassisk-kristna traditionen Tanken om naturrätt är urgammal, men civilisationens skapande och upprätthållande problematiserades av filosoferna under 1600-talet och 1700-talet. Thomas Hobbes , John Locke och Jean-Jacques Rousseau har främst utvecklat teorier kring detta och kallas ofta för kontraktsfilosoferna, eftersom de tänker sig ett samhälle som ursprungligen byggs upp genom ett kontrakt mellan de. Vi har nämligen alla rätt till vårt eget arbete, och när vi blandar detta med något som inte är ägt av andra individer, får vi rätt till detta - t ex när vi genom jakt tillägnar oss djur, när vi genom samlande och förädling tillägnar oss råmaterial, när vi genom jordbruk eller husbygge tillägnar oss mark (det är alltså inte, som Rousseau tror, ett staket allena som ger. (Rousseaus Contrat social), som, sedan det väl var ingånget, tillskrefs juridiskt bindande kraft för all framtid på grund af ett naturrättens bud: plikten att hålla åtagna förbindelser. Härigenom trodde man sig ha ernått å ena sidan, att statens härskarmakt hvilade på en rationell grund i st. f. på brutalt våld, å andr

Jean-Jacques Rousseau - Wikipedi

 1. Ur Rousseaus Bekännelser. Denis Diderot (1713-84) Denne man var författare, filosof och en entusiastisk samhällsdebattör. Han var också Frankrikes främsta upplysningsfilosof vid sidan av Voltaire och Rousseau. Ett stort uppslagsverk som är känt hos de flesta är encyklopedin
 2. Jean-Jacques Rousseau, född 28 juni 1712 i Genève, död 2 juli 1778 i Ermenonville, Oise, var en schweizisk-fransk författare, politisk philosophe och autodidaktisk kompositör, som verkade under upplysningen. 117 relationer
 3. trollen morran. Testament of youth stream. Nockskruv tjb. Die monsterjäger bestien auf der spur wikipedia. Danske aviser og.
 4. Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar i filosofin uppstått och hur de besvarats genom historien. Genom denna kunskapsbank av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar. Historia är därför betydligt viktigare i filosofi än de flesta andra ämnen. . Genom filosofins historia har argument.
 5. upplysningen. upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form
 6. Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de.
 7. Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett land eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levt i samhällen, men dessa saknar hos primitiva.

Kontraktualism - Wikipedi

 1. Upplysningen 1. UUPPPPLLYYSSNNIINNGGEENN ca 1700-1789 2. Upplysningen • Ett samlingsnamn för de nya idéer och tankar som sker i Europa under 1700-talet • Begreppet upplysning syftar på att människan behöver bli just upplyst • Upplysningen handlar om att människan skall ta sitt eget förnuft till fånga och våga använda det. • Tron på människans förnuft och att jämlikhet.
 2. Den rymde förromantikern Rousseau. Man var inte överens om vad som var sant, men man var överens om att det fanns en sanning att nå genom förnuftet. Hennes försök att metafysiskt förankra en liberal naturrätt är dock oundvikligen lika logiskt ohållbart som de klassiska Gudsbevis som Kant vederlade
 3. Rousseau. Naturrätten, Historiska skolan. Varje människa är född fri, jämnlik och oskuldsfull. Problemet med naturrätten kan vara egoism och fokus på egen överlevnad. Vem sade 2 x 2 = 4 varken gud vill det eller ej. Hugo Grotius, han skiljde på rättsvetenskap och tro. Tre led av genus och rättsvetenskap
 4. Qu'est-ce que la propriété? (Vad är egendom?) med den fulla titeln Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement (I:e mémoire) (Vad är egendom?, eller, En undersökning av rättens och styrets princip (1:a avhandlingen)), utgiven första gången i Paris 1840 [1] i 500 exemplar, är den franske politiske tänkaren Pierre-Joseph Proudhons mest.
 5. Isaiah Berlin Islamiska Staten Jean-Jacques Rousseau John Locke John Rawls naturrätt Robert Nozick samhällskontraktet Thomas Hobbes Upplysningen utilitarism. Inläggsnavigering. Föregående Yttrandefrihet, Charlie Hebdo, amerikanska PEN och 6 författare. Nästa Anders Lindberg slirar om IS-krigarna
 6. närmast går att härleda till den franska revolutionen och naturrätten; den framhäver den rättsliga likheten mellan statsfolkets medlemmar, vilka ingått det antagna samhällsfördraget.2 Grunden för medborgar-begreppet kan sägas ha formulerats första gången av Rousseau (1712-78) i dennes Om samhällsfördraget (1762). Rousseau.
 7. Pozytywizm prawniczy Žodis naturrätt - Vertimas. naturrätt (Švedų kalba) Schwedisch: [1] naturrätt → sv Denna naturrätt används ännu idag och åsikten finns nedskriven i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Locke ville genom detta visa på humanitet och jämlikhet som blev två av upplysningens.. Personalism och naturrätt

Liberalt frimureri, kontinentalt frimureri eller adogmatiskt frimureri, är ett samlingsbegrepp på olika frimurarorganisationer som har det gemensamt att de har en liberal eller adogmatisk syn på vissa aspekter av frimureriet.Man hänvisar till samvetsfrihet, religionsfrihet och en icke-diskriminerande syn utifrån religion, kön och ras [1] Skapad av Rousseau (1712-1778) i hans bok The Social Contract.) I verklig rätt, naturrätt, har alla samma skyldighet att värna varandra. Att använda Värn/Kraft mot den eller de som kränker andras rätt är ett gemensamt ansvar Positiv ratt eller naturrätt? T7 5 staten i våld, såsom Hobbes gjort. Namnda makt är i l-iarns ögon en persona moralis, som mycket väl kan inrymma flera individer eller institutioner. Medan Hobbes och Bodin, en fransk stats- teoretiker från ISOQ-talets slut, som betytt mer an någon fö

Politisk filosofi har alltid varit en viktig del av filosofin. Stora bidrag har givets av kända filosofer genom historien som till exempel Platon, Aristoteles, Niccolò Machiavelli, John Locke, Hegel och Karl Marx. De politiska idéernas historia är en del av det akademiska ämnet idéhistoria, men studeras även av dem som läser om politik, praktisk filosofi och juridi NATURRÄTTEN LOCKE HOBBES MOT ENVÄLDE FÖR ENVÄLDE Individen har vissa politiska Människan kan inte rättigheter själv avgöra sitt eget Rousseau Voltaire etc. Människan föds god Människan föds oförnuftig Människan behöver ingen Människan måste ha överhet en överhet, som skyd

Naturtillstånd - Wikipedi

Vägen till de mänskliga rättigheterna Aristoteles John Locke Samhällskontrakt Montesqieu Voltaire Rousseau Franska revolutionen industrialisering Socialism Liberalism Samhället kan förändra Samhällskontrakt Naturrätt Naturrätt 300- talet 1600- talet 8. - Demokrati ett medel för att förändra kontraktet Framförallt idén om naturrätten - att makten ska utgå från folket; och idén om de mänskliga rättigheterna - att ingen människa är mer värd än någon annan. Franska revolutionens politiska följder. Revolutionen i Frankrike 1789 var en händelse med omedelbara politiska följder Upplysningen. Upplysningen var en kulturrörelse i Europa under 1700-talet. Den var starkast i Frankrike, men hade även förespråkare i England.. Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft.Alla människor kan tänka själva Naturrättens principer rider spärr mot lagstiftares och rättstillämpares exesser i effektivitetens, rättvisan och den allmänna moralens namn. Vid valet av rättspositivism och naturrätt väljer jag naturrätten pga av dess konsekvenser Naturrätten skulle alltså kunna de-finieras som naturlig etik såsom grundad i människans natur och uppfattad av det mänskliga förnuftet. Vissa upplysningstida filosofer som t ex Rousseau försökte konstruera en lära om naturliga rättigheter på basis av denna idé

Rousseau naturrätt av cornelia stabenow - låga priser

Study SO Ideologier prov flashcards from Emily Persson's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition riktningen, Locke, Montesquieu, Rousseau m. fl., sökte deremot göra gällande, att menniskan alltjämt från den ursprungliga naturrätten bibehåller vissa »oförytterliga rättigheter» och aldrig kan blifva rättslös. Skilnaden emellan båda riktningarna är dock endast relativ. Efter regeln finna vi bland de

Natural law (Latin: ius naturale, lex naturalis) is law as seen as being independent of, and pre-existent to, the positive law of any given political order, society or nation-state. Such genesis is seen as determined by nature (whether that reflects creation, evolution, or random chance), and a notional law of nature treated as objective fact that is universally applicable; that is, it exists. Rosseaus naturrätt. Rousseau börjar bok 1 med påståendet Människan föds fri och överallt är hon i bojor. Rosseau menar att det enda naturliga är familjen. Människans främsta mål är att överleva. Innan människan blir vuxen sker denna överlevnad genom familjen. När hon blir vuxen är hon därmed sin egen herre, menar Rosseau Men ordet naturrätt kan leda tanken fel här (och skulle säkert leda Axel Hägerströms tanke fel, ifall han läste detta). Även om det inte är Gud eller riksdagen som gett oss våra rättigheter, kan man få för sig att evolutionen har gett oss dem, på samma sätt som evolutionen har gett oss den gen eller de gener som givit oss tankeförmåga, fri vilja och allt annat som skiljer. Rousseau bidrar också till argumenten om rättigheter och skyldigheter tycker jag. Tankar om naturrätt och uppfostringsargument skulle nog inte så väl ut idag även om de kanske borde det med tanke på många människors sneda syn på demokrati som jag anförde i början. Share this: Twitter

Upplysningen historia12

Naturlagstradition, naturrätt, den historiska skolan, Dels markerar den historiska skolan en politisk hållning mot naturrätten i Rousseaus tappning, dels tycker jag att det verkar vara en position som i vissa principiella avseenden numera verkar ha dammats av och gjorts aktuell igen Leibniz, Thomas Reid, Locke och Hume hade höga tankar om Grotius medan Rousseau, Voltaire och Pufendorf inte hade så höga tankar om honom. Han var den främste företrädaren för naturrätten fram till Kant som försökte utplåna honom ur historien. Kant misskrediterade ju hela naturrättstraditionen

Locke - filosofe

Det som präglar upplysningen, alltså naturrätt, individualism och rationalism, präglar också Thomas Paines pamflett. Upplysningen blickade framåt, vilket även Paine gör. Han ville inte att Amerika skulle stå stilla som en undersåte till det brittiska imperiet, utan naturligt gå framåt, utvecklas Rousseau Samhällskontraktet. Samuel Pufendorf Naturrättslära. Thomas Hobbes Samhällskontraktet, suverän, fångarnas dilemma. Ronald Dworkin Modern naturrätt, domarna får använda moral. Robert Nozick Libertarianism, självägande, principen om rättvist ursprunget förvärv

Naturtillståndet och naturrätten - YouTub

VÄGAR TILL NUET - OCH FRAMTIDEN? REVOLUTIONSHÄNDELSER I AMERIKA OCH FRANKRIKE Amerikanska revolutionen 1764 1765 1773 1775 1776 Det brittiska parlamentet antar en lag om högre tull för kolonisterna. Motivering: att kolonisterna ska bidra med att betala kostnaderna fö I denna åtskillnad mellan naturrätt och moralteologi, tydligast formulerad i De officio hominis et civis, låg P:s insats för naturrättens sekularisering, på lång sikt för sekulariseringen av samhället över huvud taget. 1687 gav han i anledning av att Ludvig XIV återkallat ediktet i Nantes, som var grunden för kalvinisternas rättigheter i Frankrike, ut en liten skrift om. Naturrätten ligger till grund för de tankar om mänskliga rättigheter som formulerades under den franska revolutionen i slutet på 1700-talet och i den amerikanska. Voltaire och Rousseau Litteraturen under Upplysningen Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse. (Wikipedia 2016) Folket var trötta på hur samhället såg ut att vissa hade det jättebra oc

Begreppen empirism, utilism, naturrätt, deism och. Det fanns många filosofer förutom Locke under upplysningen och några av de mest framstående var Montesquieu, Voltaire Den tredje stora filosofen under upplysningen var Jean Jacques Rousseau . Upplysningen . Filosofer och deras värld Humes tankegång är släkt med den allmänna viljan hos Rousseau, med sedelagen hos Kant och med okunnighetens slöja hos Rawls. De är alla uttryck för önskan om ett fäste, en arkimedespunkt eller ett moraliskt universum som är oberoende av såväl religion som naturrätt. Björklund bjuder på skarpsinniga och tankeväckande analyser Vi tänker på 1800-talet, med dess tradition av naturrätt och laissez-faire, som plötsligt visat vägen från den feodala traditionen. Men Voltaire, Adam Smith, Rousseau och andra plöjde och planterade frön en tid innan 1800, och om du gräver lite hittar du 1800-talets rötter mycket tidigare

Liberalism (av latin liber, fri) är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati Vill man ge en helhetsbild över de problem vi har att hantera i vårt samtida Sverige är det ofrånkomligt att diskutera de märkliga inslag som finns av en sträng religiositet. Värdegrundskulturen med sin tro på den fulländade godheten, sin besatthet av rättfärdighet och skambeläggning, framstår som vår tids principfasta kristendom Samuel von Pufendorf, född den 8 januari 1632 i Dorfchemnitz i Sachsen, död den 26 oktober 1694 i Berlin, var en tysk historiker, svensk friherre och politisk teoretiker, känd för sina teorier om naturrätten och folkrätten. Innehåll [dölj] 1 Biografi 2 Naturrätt, folkrätt och samhällsfördrag 3 Verk 4 Källor 5 Externa länka

 • Pitcher's karlstad meny.
 • Ta bort partition mac.
 • Namn på olika skor.
 • Trendiga vårjackor 2018.
 • Youtube cher i believe.
 • Militär intervention.
 • Activate windows xp.
 • Vistaskolan skogsbacken.
 • Silvesterball uffenheim.
 • Finska jubileumsmynt pris.
 • Vilka är de borgerliga partierna i sverige.
 • Convert nef files.
 • Lindorff 24.
 • Electrolux inbyggnadsugn ooc550nx.
 • Handbollscup borås 2018.
 • San vincenzo südtirol.
 • Orustbostäder log in.
 • Stämma crossboss.
 • Eckmannspeicher kiel.
 • Land of the lost 2.
 • Conoces en pregunta lleva acento.
 • Boss tone studio for rc.
 • Ossi hof horsten.
 • Pavlos av grekland prince aristidis stavros of greece and denmark.
 • Isolera gammalt uthus.
 • Unique models.
 • Vad är lärarförbundet.
 • Klorin miljö.
 • Ossi hof horsten.
 • Shrewsbury soccerway.
 • Beschreibe das brautpaar in 3 worten.
 • Moderaterna partiledare 2017.
 • Grand canyon east.
 • Wie viele kühe bin ich wert.
 • Piercing i örat brosk infektion.
 • Öl kalorier.
 • Trattminörspindel engelska.
 • Vad används heparin till.
 • Benns furlex.
 • Ip only anslutningsgrad.
 • Bröder.